22.1.2018
שתיל מזמין אתכם להגיש מועמדות ולהיות חלק מהחממה ליצירת שינוי חברתי, בסימן 'מנמיכים חומות', ירושלים 2018 !
 
לקראת סוף 2018 יתקיימו הבחירות לרשויות מקומיות. זו הזדמנות להיות שחקנים משפיעים בזירה העירונית ולהשפיע על קיומו של מרחב פלורליסטי ושוויוני ה"מנמיך חומות" בין הקהילות החיות בעיר. אם אתם פעילים חברתיים או אנשי מקצוע ויש לכם יוזמה לצמצום הגזענות ולקידום הסובלנות בעיר, ואתם רוצים לממש אותה - החממה שלנו מיועדת עבורכם!
 
 
تدعوكم منظمة شتيل لتتقدموا بالرتشح وتكونوا جزءاً من الدفيئة من أجل خلق تغيري إجتامعي، بشعار "نقلل من األسوار"، القدس 2018!
 
قبل انتهاء سنة ٢٠١٨ ستقام انتخابات للسلطات املحلية. هذه فرصة يك تكونوا ممثلني ذو تأثري يف الساحة امليدانية عىل وجود حيز متعدد الثقافات الذي يعمل عىل املساواة و "يقلل من االسوار" بني سكان املجتمعات يف املدينة. ان كنتم ناشطني اجتامعيني او اصحاب تخصص ولديكم القدرة عىل املبادرة لتقليص العنرصية وتعزيز التسامح يف املدينة ، وتريدون ان تقوموا بتنفيذها - فدفيئتنا هي املكان املناسب لكم!