Ms. Beatriz Sanz Corella & Dr. Rinat Ben Noon , תאריך פרסום: 29.9.2014

מיפוי ארגוני החברה האזרחית בישראל:

 

האיחוד האירופאי רואה את ארגוני החברה האזרחית לא רק כספקי שירותים אלא גם כשחקני מפתח משמעותיים בתהליכים הדמוקרטיים שמתרחשים במדינה. במסמך שלפניכם תמצאו סקירה ומיפוי של ארגוני חברה אזרחית בישראל, שהוזמנה על ידי משלחת האיחוד האירופאי. המיפוי מתמקד במבנה וברשתות של ארגוני החברה האזרחית, עוסק במקומם בתוך ההקשר הפוליטי והמשפטי בישראל וסוקר את האתגרים הניצבים בפניהם.

 

המסמך ראה אור בשפה האנגלית בשנת 2013. ניתן לקרוא את המסמך המלא דרך הקישור הזה.  

הדפסה