admin, תאריך פרסום: 21.10.2014

חוברת  "הכר את המומחה - חוברת לעיתונאי מקורות וארגונים לשינוי חברתי 2013" כוללת רשימה מקיפה של ארגונים פעילים ופועלים לשינוי חברתי ומשלבים רקע אקדמי, ניסיון מקצועי וחיבור לשדה העשייה בכלל ולאוכלוסיות מוחלשות ומודרות בפרט.
 
חוברת  "הכר את המומחה  -חוברת  לעיתונאי  מקורות וארגונים  לשינוי  חברתי 2013" כוללת עשרות ארגונים העוסקים בשינוי חברתי בישראל בתחומי ידע שונים ובהם: נשים, פלסטינים, צדק חברתי כלכלי, סביבה וקהילה, קליטה עלייה והחברה הפלסטינית. חוברת המומחים נערכה והופקה על ידי המרכז לשינוי מדיניות בשתיל: מרכז הפועל לקידום וחיזוק יכולות של ארגונים לשינוי חברתי, בתחמוי תקשורת, לובי, מאבק ציבורי, שיווק, מיתוג, אינטרנט ועוד. בימים בהם המקורות ,המידע והמרואיינים בכלי התקשורת על פי רוב מוכרים וצפויים מראש, חוברת זו תסייע בידך למצוא ארגונים, המחוברים לעשייה ולשטח ומביאים עמם נתונים עדכניים וסיפורים אישיים. בחוברת זו תוכלו למצוא רשימה מקיפה של ארגונים פוטנציאליים שיהוו עבורך מקורות מידע לצורך קידום עבודתך העיתונאית, כך שלמשל תוכל למצוא את הארגון שיעביר לך מידע עדכני בנושא שיעור התקפות המיניות בישראל, היקף התופעה של עגונות מסורבות גט, מפגעי הסביבה ברמת חובב, נתונים אודות מצב הפינויים והריסות הבתים בכפרים הלא מוכרים בנגב, מצב התעסוקה של יוצאי אתיופיה ועוד.
 
הארגונים המופעים בחוברת פעילים ופועלים לשינוי חברתי ומשלבים רקע אקדמי, ניסיון מקצועי וחיבור לשדה העשייה בכלל ולאוכלוסיות מוחלשות ומודרות בפרט.
 
לקריאת המדריך, הורידו את הקובץ באמצעות הכפתור שמשמאל.
הדפסה