הבית ברחוב חיים

04-6905582
sharon@otot-il.org.il
רחוב שפירא 5, הדר, חיפה

ה"בית ברחוב חיים" נועד לשמש כתובת נגישה לשהות זמנית לבני נוער שמסיבה כלשהי אינם יכולים או רוצים להיות בביתם ולעתים אף מנותקים ממסגרות נורמטיביות כגון לימודים ועבודה. בנוסף, ה"בית" משמש גורם מתווך בין בני הנוער למשפחותיהם ולשירותים בקהילה ומכוון למצוא בעבורם מענים לטווח ארוך בקהילה. ה"בית" הוא אחד מארבע יחידות טיפול והתערבות הפועלות כמערך אחד תחת פרויקט סחל"ב, פרויקט ייחודי שהוקם בחיפה לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה.

מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לספק למתכננים ולמפעילי התכנית מידע לגבי מצבם של בני הנוער מעת צאתם מה"בית", תרומות ה"בית" והשפעותיו על בני הנוער, ההערכה ושביעות הרצון של בני הנוער מה"בית", וכן ההשתלבות של סחל"ב במערך השירותים לבני הנוער בעיר והיכולת לתווך ולסייע בשילוב בני הנוער בשירותים בעיר. מחקר נוסף המתייחס לאפיון האוכלוסייה המגיעה לסחל"ב, לדרכי הפעולה של יחידות הטיפול וההתערבות ולמערך הארגוני של התכנית נערך במקביל על-ידי המרכז הבינתחומי ללימודי ילדים ונוער באוניברסיטת תל-אביב. הדוח הנוכחי מתייחס למעקב שנערך אחר בני נוער גילאי 22-12 ששהו ב"בית" במהלך השנתיים הראשונות לפעילותו. המידע נאסף באמצעות ראיונות טלפוניים עם 119 בני נוער ו-176 אנשי מקצוע שהיו עמם בקשר. ראיונות אלה נערכו בטווח זמן הנע בין שלושה חודשים לשנתיים ממועד עזיבת בני הנוער את ה"בית". בנוסף, נערכו ראיונות עומק עם אנשי מפתח בשירותים בקהילה וראיונות עם אנשי סחל"ב.