עיריית ירושלים

025456664
klchana@jerusalem.muni.il

יחידת דרי רחוב בעיריית ירושלים