avivt, תאריך פרסום: 31.3.2014

ניירות עמדה, מיפוי ומחקר:

הבסיס המקצועי המתבקש לכל מחאה על מדיניות קיימת או הצעה לשינוי מדיניות היא נייר עמדה מקיף, החוקר וסוקר את תמונת המצב הנוכחית, השלכות ובעיות, תקציבים אל מול אלטרנטיבות מוצעות, מגובשות ונתמכות במידע, מספרים ונתונים תקציביים.

מחקר וניירות עמדה מהווים למעשה  את "טענות הנגד" שלנו אל מול המדיניות הקיימת. הרבה יצירתיות ומחשבה  מתבקשים  כדי להצליח לבחון, להציג ולהציע בצורה בהירה ומשכנעת - אלטרנטיבות מוצלחות, אשר מתמודדות עם דרכי השטח, מגבלות הממסד ואילוצים תקציביים. עם זאת, רק מחקר אמיתי, מידע עדכני וניירות עמדה יכולים להוות את  הבסיס המקצועי המתבקש לכל הצעה לשינוי  הקיים. לא מספיק לטעון כי המצב טעון שינוי – יש צורך גם להצביע על הדרכים להשגתו.

תחום זה  של מחקר וניירות עמדה מחייב עומק ורצינות ויכולות אקדמיות גבוהות, לצד הבנה אמיתית של התחום והשטח ב"עולם האמיתי".

במקביל, רצינותן של ההצעות החלופיות, אשר אותן מציע המגזר השלישי, חובה שיהיו יסודיות ותכליתיות, עם אחיזה מציאותית בקרקע ומתוך הכרות עומק עם התחום הנדון, גם המצוי וגם הרצוי.

הדפסה