כמ"מ - שתיל, תאריך פרסום: 03.8.2015

מסמך זה מציג רקע, רעיונות מרכזיים והמלצות שפותחו במסגרת פרויקט כלכלה, מקומית מקיימת בתחום רכש מקומי. כמו כן, סוקר המסמך את הפרוסמים השונים שיצאו במסגרת הפרויקט בתחום הרכש המקומי.

הדפסה