קול קורא למימון פרויקטים לעמותות המקדמות שירותים שונים לאוכלוסיות מבקשי המקלט והפליטים בישראל

נציבות האו"ם לפליטים קוראת לעמותות המקדמות שירותים שונים לאוכלוסיית מבקשי המקלט והפליטים בישראל להגיש הצעות בכתב למימון פרוייקטים.
למידע אודות אופן הגשת הבקשות ניתו לפנות לגב' אליזבת סטול stull@unhcr.org בקשות תתקבלנה לא יאוחר מ- 14/10/2015