נציבות האו"ם לפליטים קוראת לעמותות המקדמות שירותים שונים לאוכלוסיית מבקשי המקלט והפליטים בישראל להגיש הצעות בכתב למימון פרוייקטים.
למידע אודות אופן הגשת הבקשות ניתו לפנות לגב' אליזבת סטול stull@unhcr.org בקשות תתקבלנה לא יאוחר מ- 14/10/2015