רוצים ורוצות לחולל שינוי, מחוברים לישוב ואנשיו ורואים את עצמכם בתפקידי הנהגה מרכזיים בשנים הבאות? יש בכם את הכמיהה להשפיע ואת היכולת לעשות זאת? מחפשים כלים, תובנות ואסטרטגיות למנהיגות מקומית? הצטרפו אלינו לתכנית ״מנהיגות צעירה מחוללת שינוי״ המיועדת לצעירים וצעירות בישובים הערביים בישראל. תכנית שתלווה ותכשיר אתכם כמנהיגי העתיד של יישוביכם.

לפרטים נוספים

 

هل تريدون وتِر ْد َن إحداث التغيري وتطوير بلداتمك؟هل أنمت منخرطون يف بلداتمك وهيممك امر جممتعمك؟ هل تريدون ان تكونوا يف أماكن قيادية مؤثرة عىل املستوى احمليل يف السنوات القريبة؟ هل تريدون التأثري ولديمك القدرة عىل ذلك؟ هل تبحثون عن أدوات مفاهمي واسرتاتيجيات لقيادة حملية فاعلة؟
ميكنمك االنضامم الينا يف برناجم ”قيادة شابة فاعلة للتغيري والتطوير“ املخصصة للشباب والشابات العرب , يف برناجم هيدف الصطحابمك لتكونوا القيادة احمللية القادمة. 
 
 
 
מנהיגות צעירה
        
قيادة شابة فاعلة للتغيري والتطوير